International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 3 Page(s): 187-196
Clinical Features and Treatment Results of Children with High-Risk Neuroblastoma Undergone to Autologous Stem Cell Transplantation

Erman ATAS1, M. Tezer KUTLUK2, Canan AKYUZ2

1University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Oncology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University, Faculty of Medicine and Cancer Institute, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Nöroblastom, Otolog kök hücre transplantasyonu
Otolog kök hücre transplantasyonu konvansiyonel kemoterapiden daha iyi bir sağkalım oranına sahip olmasına karşın konvansiyonel lehine olan iyi sonuçlar ile çelişkiler vardır. Bazı prognostik faktörler, otolog kök hücre transplantasyonundan sonra sağkalım ve olay gelişmesi üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada, busulphan-melfalan veya karboplatin-etoposid-melfalan ile otolog kök hücre transplantasyonu uygulanmış yüksek riskli nöroblastomlu 26 hastanın sonuçlar üzerine etkili klinik ve tedavi özelliklerinin etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Yüksek riskli hastalarda üç ve beş yıllık EFS ve OS sırası ile %21.4 ve %14.2 ve %61.8 ve %53 idi. Yüksek riskli hastalarda transplant sonrası 3 yıllık PFS ve OS %31 ve %51.7 idi. İyileştirme rejimine göre, nakil sonrası PFS ve OS oranları, Bu-Mel’de %51.9 ve %25, CEM’de %45.5 ve %44 idi (OS: p= 0.42 ve PFS; p= 0.10). EFS’de olumsuz histoloji (p= 0.07, HR= 3.2, CI: 0.9-11.2) etkili bir faktördü ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi. Oto KHT’de remisyon durumu (tam remisyonsuz) PFS (p= 0.01, HR= 4.6, CI: 1.4-14.9) ve OS (p= 0.04, HR= 5.1, CI: 1.1-24.2) için etkili faktördü. Bu-Mel ile karşılaştırıldığında çok derin ve uzun süren hematolojik toksisite CEM öncesi kullanılan MIBG tedavisinde tecrübemizdi. İyileştirme rejimlerinin birbirlerine herhangibir tam üstünlüğü yoktur. Nöroblastomlu çocukların prognozunu etkileyen başlıca faktörler tümör yükü ve olumsuz histolojidir. Otolog kök hücre naklinden önce, tam remisyon statüsü, progresyonsuz ve genel sağ kalım için gereklidir.