International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 3 Page(s): 139-147
Düşük Grade’li Endometrioid Tip Endometrium Kanseri Myometrial İnvazyonlarında MELF Paterninin Klinik Önemi

Nejat OZGUL1, Fatma Oz ATALAY2, Gokhan BOYRAZ1, Alp USUBUTUN2, Utku AKGOR1, Murat GULTEKIN1, Mehmet Coskun SALMAN1

1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Division of Gynecologic Oncology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, TURKEY

Keywords: Endometrium Kanseri, Endometrioid tip endometrium kanseri, Myometrial invazyon, MELF paterni
Endometrial kanseri (EK) olgularının çoğu düşük grade’li olup iyi prognoz göstermektedir. Ancak bu hasta grubu içerisinde daha agresif klinik seyir gösteren alt gruplar bulunmaktadır. Tümör çapı, servikal tutulum, myometrial invazyon derinliği ve lenfovasküler alan invazyonu gibi faktörlerin agresif klinik seyir üzerine etkileri vardır. Olumsuz prognoza sahip olan bu hasta gruplarında myometrial invazyondaki morfolojik paternin de risk faktörlerinden biri olduğu ileri sürülmektedir. Çalışmamız, düşük grade’li endometrioid tip EK’ li hastalarda myometrial invazyonda (Mİ); düzgün sınırlı, diffüz stromal inflamasyon, adenomyozis benzeri, microcystic elongated and fragmented (MELF) paterinin rolünü araştırmak üzere retrospektif olarak kurgulanmıştır. Çalışmamızdaki 276 olgunun 69’unda (% 25.0) Mİ ‘da MELF paterni izlendi. Mİ’da MELF paterni varlığı lenfatik yayılımda bağımsız bir risk faktörü olmakla birlikte, çalışmamızda bu paterne sahip olan hastalardaki lenf nodu metastaz oranı daha yüksek görülmüştür (p< 0.001). Ayrıca çalışmanın sonuçlarına göre; Mİ’da MELF paterni varlığında hastalıksız sağkalımda (DFS) anlamlı olarak azalma izlendi (p= 0.015). Sonuç olarak, düşük grade’li endometrioid tip EK’li hastalarda, Mi’da MELF paterni varlığı, daha yüksek lenfatik metastaz oranı ve azalmış hastalıksız sağkalım oranı ile ilişkili olduğundan daha agresif klinik seyir ile ilişkilidir.