International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 4 Page(s): 210-218
Multipl Myelomalı Hastalarda Kemokin Reseptör-4 Ekspresyonunun Ga-68 Pentiksafor PET/BT ile Değerlendirilmesi

Elgin OZKAN1, Cigdem SOYDAL1, Ugur SAHIN2, Meral BEKSAC2, Cemaleddin OZTURK2, Sinem Civriz BOZDAG2, Pervin TOPCUOGLU2, Saskia KROPF3, Hans-Jürgen WESTER4, Ozlem Nuriye KUCUK1

1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Ankara, TURKEY
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Haematology, Ankara, TURKEY
3Scintomics GmbH, Fürstenfeldbruck, GERMANY
4Pharmaceutical Radiochemistry, Technische Universität München, Munich, GERMANY

Keywords: Multipl myelom, Kemokin reseptörleri, Ga-68 Pentiksafor
Bu çalışmanın amacı, multipl myelomalı hastalarda CXCR4 ekspresyonun Ga-68 PSMA Pentiksafor PET/BT ile gösterilmesi ve standart klinik parametreler ve 18F-FDG PET/BT bulguları ile karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya multipl myelom tanısı ile hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi amacıyla 18F-FDG PET/BT yapılan yirmi dört (17 kadın, 7 erkek; ort yaş: 58.9±12.7) hasta dahil edildi. Ga-68 Pentiksafor PET/BT, 18F-FDG PET/BT’yi takiben ortalama 12 günlük süre içinde uygulandı. Ga-68 Pentiksafor PET ve 18F-FDG PET/ BT, sırası ile 13/24 (%54) ve 16/24 (%67) hastada fokal patolojik lezyonları gösterdi. 19/24 hastada her iki yöntem uyumlu bulgular 12 hastada CXCR4 ve FDG+; 7 hastada CXCR4 ve FDG- gösterdi. Geri kalan 5 hastada ise bulgular uyumsuzdu. Ga-68 pentiksafor ve 18F-FDG PET ile ortaya konulan fokal lezyon sayısı sırası ile 89 (%44) and 113 (%56) idi. 2/12 (%17) hastada Ga-68 Pentiksafor PET/ BT daha fazla sayıda lezyon gösterirken, 7/12 (%58) hastada 18F-FDG PET/BT üstündü. Geri kalan 3/12 (%25) hastada ise her iki yöntem benzer sayıda lezyon gösterdi. Her iki yöntem ile saptanan apendiküler, aksiyel iskelet ve ekstramedüller lezyonların dağılımı arasındaki fark anlamlı değildi (p> 0.05). Ga-68 Pentiksafor ve 18F-FDG PET/BT pozitifliği ile hastalık aktivitesi, MM alt tipi, ISS fazı, hafif zincir hasalığı, beta2 mikroglobulin, albumin, kreatinin, LDH, FLC ve M protein düzeyleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Ga-68 Pentiksafor PET/BT multipl myelomalı hastalarda tanısal görüntüleme yöntemi olarak 18FFDG PET/BT nin yerini alamaz, Ga-68 Pentiksafor PET/BT, CXCR-4 hedefli radyoligand tedavi planlanan hastalarda hasta seçimi amacıyla faydalı olabilir.