International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 1 Page(s): 001-010
Akciğer Kanserli Hastalarda İzlem Sürecindeki Değişikliklerin Yaşam Kalitesine Etkisinin EQ-5D Ölçeği ve Takip Sonuçları ile Değerlendirilmesi (AKAYAK-1 Çok Merkezli Proje)

Ahmet E. ERBAYCU1, Tuncay GOKSEL2, Erhan ESER3, Kader K. GURSUL1, Burcu BASARIK2, Aysen OZ4, Pınar CELIK4, Ebru C. EDIZ5, Osman HATIPOGLU5, Bedriye A. YAYLA6, Sevin BASER6, Hakan BAYDUR3

1Izmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, Izmir
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Izmir
3Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Manisa
4Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Manisa
5Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Edirne
6Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Denizli, TURKEY

Keywords: Akciğer kanseri, Yaşam kalitesi, EQ-5D, EQ-5D Vizuel Analog Skalası, Geçerlilik
EURO-QOL (EQ-5D) genel yaşam kalitesi ölçeği bir öz-bildirim ölçeğidir. Amaç Türk toplumunda akciğer kanserinde yaşam kalitesi değerlendirme aracı olarak EQ-5D’nin Türkçe sürümünün güvenilir, geçerli ve uygulanabilir olup olmadığının araştırılmasıdır. Türk Toraks Derneği, Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu ile Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü çok merkezli Akciğer Kanserinde Yaşam Kalitesi Projesi çerçevesinde yürütülen prospektif bir kohort çalışmasıdır. Çalışmaya yaş ortalaması 61.3 yıl olan 266 hasta alındı. Hastaların %75,9’u sadece kemoterapi; %9’u ardışık kemoterapi ve radyoterapi, %8,6’sı eşzamanlı kemoterapi ve radyoterapi, %6,4’ü sadece radikal radyoterapi almıştır. Tanı anındaki EQ-5D indeks skor ölçümünün orta derecede güvenilir, 3. kemoterapi küründeki ölçüm, 5. kemoterapi küründeki ölçüm ve radyoterapi sonrasındaki ölçümlerin yüksek derecede güvenilir olduğu bulunmuştur. EQ-5D maddelerinin kendi içinde tutarlı olduğu görülmüştür. EQ-5D Vizuel Analog Skalası tanı anında, 3. kürde, 5. kürde ve radyoterapi sonrası değerlendirildiğinde birbiri ile korele bulunmuştur. Çalışma modelimizde 6 tane uyum indeksi koşulları yerine getirdiğinden EQ-5D ölçeği geçerli bulunmuştur. EQ-5D genel yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri, Türkiye’deki akciğer kanserli hastalarda geçerli ve güvenilir bir ölçektir ve klinik pratikte güvenle kullanılabilir.