International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 4 Page(s): 244-252
Torakal Yerleşimli Özefagus Tümörlerinde Hangi Radyoterapi Tekniği Daha İyi: YART ya da VMAT?

A. Emre KARAOGUZ1, Zümre A. ALICIKUS1, Dogukan AKCAY1, Hülya ELLIDOKUZ2, Kadir AKGUNGOR3

1Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Izmir, TURKEY
2Dokuz Eylül University, Oncology Institute, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Izmir, TURKEY
3Dokuz Eylül University, Faculty of Arts and Science, Izmir, TURKEY

Çalışmanın amacı, torakal özefagus tümörlerinde YART ve VMAT tekniklerinin karşılaştırılmasıdır. Toplam 10 torakal yerleşimli özefagus hastası için YART ve VMAT planları oluşturuldu. Tüm planlar PTV için HI ve KI, toplam akciğer için V5, V10, V20 ve ortalama akciğer dozu parametreleri; kalp için V30, V40 ve ortalama kalp dozu; medulla spinalis için Dmax parametresi açısından karşılaştırıldı. YART ve VMAT teknikleri HI ve KI değerleri bakımından benzer sonuçlar ortaya koymuştur (p> 0.05). Medyan ortalama akciğer dozu VMAT (11.77 Gy) planlamada YART (12.05 Gy) planlamaya kıyasla daha düşük bulunmuştur. En düşük akciğer medyan V5 (%67.17) ve V10 (%41.95 Gy) değerleri YART planlamaya ait iken, V20 değeri VMAT (%17.85) planlamada elde edilmiştir. Medyan ortalama kalp dozu en düşük VMAT (28.81 Gy) ve en yüksek YART (29.31 Gy) planlarda bulunmuştur. En düşük kalp medyan V30 değeri YART planlamada (%43.00), en düşük medyan V40 değeri ise VMAT (%18.95) planlamada elde edilmiştir. Medyan ortalama medulla spinalis maksimum dozu VMAT (41.54 Gy) planlamada daha düşük bulunup, bu parametre bakımından iki teknik arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark gözlenmemiştir (p= 0.074). YART tekniği akciğerlerde daha az düşük doz hacmi sağlarken, VMAT tekniği tedavi süresinin kısalması ve dozimetrik belirsizliklerin azalması ile kardiyovasküler ve medulla spinalis dozlarının düşüklüğü bakımından daha üstündür. Her iki tekniğin normal doku ve tümör açısından avantaj ve dezavantajları vardır ve tercih hastanın diğer klinik özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.