International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 2 Page(s): 100-109
Mide Kanserli Hastalarda Semptomatik ve Asemptomatik Venöz Tromboembolizmin Prognostik Etkisi

Yakup BOZKAYA1, Nuriye OZDEMIR1, N. Serkan DEMIRCI1, Gökmen U. ERDEM1, Ozan YAZICI1, Süheyla ARSLAN2, Nurullah ZENGIN1

1Ankara Numune Research and Training Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Yıldırım Beyazit University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Anticoagulant therapy, Asymptomatic venous thromboembolism, Gastric cancer, Symptomatic venous thromboembolism, Thrombosis
Bu çalışmanın amacı mide kanserli hastalarda semptomatik ve asemptomatik venöz tromboembolizmin (VTE) insindansını ve onların sağkalım üzerine prognostik etkisini değerlendirmektir. Mide kanseri tanısı alan 1420 hastadan toplam 201 VTE saptanan hasta çalışmaya alındı. VTE ile ilgili semptom durumuna göre semtomatik ve asemptomatik olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tromboz genel sağkalım (TGS), VTE tanı tarihinden ölüm veya son kontrol tarihine kadar geçen süre olarak kabul edildi. Toplam VTE’li 201 hastanın 101’i semptomatikdi. Metastatik evre (61.7%) ve kanser tanısından sonraki ilk 6 ay (67.7%) VTE insidansının en yüksek olduğu dönemdi. Ekstremite (97.7%), pulmoner (59.7%) ve port-ilişkili (100%) tromboz klinik olarak çoğunlukla semptomatik iken, visseral trombozlar (97.3%) çoğunlukla asemptomatik idi. Semptomatik VTE’li evre I-III hastalar için TGS 26.4 ay iken asemptomatik VTE’li hastalar için 33.2 ay olarak bulundu (p= 0.29). Metastatik evre (evre IV) semptomatik ve asemptomatik gruplar için TGS sırasıyla 3.4 ay ve 6 ay olarak bulundu (p= 0.01). Metastatik evre semptomatik ve asemptomatik VTE li hastaların çok değişkenli analizinde semptomatik tromboz sağkalım için bağımsız kötü prognostik faktör olarak bulundu. Sonuç olarak, metastatik evre ve kanser tanısından sonraki ilk 6 ay tromboz için en kritik dönemdir. Metastatik mide kanserli hastalarda semptomatik tromboz sağkalım üzerine kötü prognostik etkiye sahip iken, asemptomatik trombozun önemli bir etkisi yoktur. Bu nedenle asemptomatik VTE’li hastalar antikoagülan tedavi verilmeksizin takip edilebilir.