International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 1 Page(s): 001-010
Türkiye’de İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sık Görülen EGFR, BRAF, KRAS Mutasyonlarının Tedaviye Yanıt ve Prognozla İlişkisi

Mutlu DOGAN1, Ahmet DEMIRKAZIK1, Ajlan TUKUN2,3, Serpil D. SAK4, Koray CEYHAN4, Bulent YALCIN1, Hakan AKBULUT1, Fikri ICLI1

1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Ankara, TURKEY
3Duzen Laboratory Groups, Department of Medical Genetics, Ankara, TURKEY
4Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, TURKEY

Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, EGFR, KRAS, BRAF, Erlotinib
Çalışmanın amacı, küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) EGFR (ekzon 19 delesyonu, ekzon 21 L858R nokta mutasyonu), KRAS ve braf mutasyon oranlarının yanısıra bunların sağkalım ve tedavi yanıtı ile ilişkisini değerlendirmektir. Ocak 2004 - Kasım 2009 arasında merkezimizde takip edilen 513 KHDAK’li hasta retrospektif olarak değerlendirildiğinde sadece 42 ileri evre KHDAK’li hastanın paraffin bloklarında tüm mutasyonların analizi için yeterli tumor dokusu mevcuttu. Hastalar klinikopatolojik özellikler, EGFR, KRAS ve BRAF mutasyonları, erlotinib tedavisi, progresyona kadar geçen süre (TTP) ve toplam sağkalım (OS) açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Mutasyon oranları EGFR ekzon 19 delesyonu için %7.4; KRAS kodon 61 delesyonu için %4.76 ve BRAF V600E mutasyonu için %2,38 olarak saptanmıştır. Hiçbirinde EGFR ekzon 21 nokta mutasyonu ve farklı mutasyonların birlikteliği saptanmamıştır. Ortanca takip süresi 26 ay (5-83) olup erlotinib alanlarda 43 ay (23-83), diğerlerinde ise 23 ay (5-61)saptanmıştır. On (23.8%) hasta erlotinib aldı. Erlotinib alanlarla almayanlar arasında sağkalım farkı saptanmıştır (28 ± 3 aya karşılık 15 ± 4 ay, p= 0.05). Mutasyonu olanlarda TTP ve OS daha uzun bulunmasına rağmen fark ististiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p= 0.119 ve p= 0.06). Sonuç olarak, bu çalışma Türkiye’de ileri evre KHDAK’de EGFR, KRAS ve BRAF mutasyonlarının değerlendirildiği ilk çalışmadır.