International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 2 Page(s): 063-068
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Komorbiditenin Prognostik Önemi ve Diğer Prognostik Faktörlerle İlişkisi

M. Alpaslan ÖZGÜN1, Bülent KARAGÖZ1, Oğuz BİLGİ1, E. Gökhan KANDEMİR1, Orhan TÜRKEN2

1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE

Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Komorbidite
Akciğer kanseri hastalarında komorbidite sık görülmektedir. Ancak, akciğer kanseri ve komorbidite arasındaki ilişki bugüne kadar yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmada, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı konmuş 358 hastadaki komorbidite sıklığı incelenmiş, komorbiditenin diğer bilinen prognostik faktörlerle ilişkisi ve prognostik önemi araştırılmıştır. Komorbiditenin tanımlanmasında ve derecelendirilmesinde Charlson komorbidite indeksi kullanılmıştır. Komorbidite derecesi ile yaş, evre ve performans durumu arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (p= 0.0001). Komorbidite derecesi ile cinsiyet ve histopatolojik tip arasında ise anlamlı bir korelasyon bulunamamıştır (p= 0.9, p= 0.5). Tek değişkenli analizde komorbidite derecesi, yaş, evre, performans durumu ve histopatolojik tip ile genel sağkalım arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (p= 0.00001). Çok değişkenli analizde ise, yüksek komorbidite derecesinin diğer faktörlerden bağımsız olarak genel sağkalımı olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur (p= 0.0001). Sonuç olarak, küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında komorbiditenin diğer prognostik faktörlerden bağımsız olarak kötü prognostik bir faktör olduğu bulunmuştur.