International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 1 Page(s): 031-035
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE İNFORMATİF BİR MİKROSATELLİT ALELİ (D5S679-6)

SACİDE PEHLİVAN1, MUSTAFA PEHLİVAN1, MERAL KOYUNCUOĞLU1, ALİ ÖZCAN1, ATİLLA AKKOÇLU1

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji AD, İZMİR

Keywords: küçük hücreli akciğer kanseri, mikrosatellit instabilite, 5ql3
Küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) mikrosatellit instabilite nadir görülmektedir. Heterozigotlugun kaybı (LOH) ise ip, 3p, 5q, 8p, 9p, 10p, 11p, 13q, 22q ve 17 kromozom lokalizasyonlarındaki bazı dinükleotid tekrarlarda belli oranlarda bulunmuştur. Araştırmamızda 5q 13. lokusundabir instabilite, LOH ya da çalışılan dinükleotid tekrarın (D5S679) popülasyona spesifik bir allel gidişinin varlığı araştırılmıştır. Çalışmamızda analiz edilen 27 örneğin 25'inde(%92,6)D5S679'un6 nolu alellinin var olduğu görülmüştür. Bu alel 39 normal kontrol grubunda sadece %2.6 oranında gözlenmiştir (p<0.0001). 27 KHAK örneğinin 6'sinda hastaların normal akciğer dokusuna ait örnekler çalışılıp karşılaştırıldığında 4'ünde LOH, ikisinde mikrosatellit instabilite gözlenmiştir. KHAK'de 5S679 dinükleotid tekrarla yapılan herhangi bir çalışma ise bildirilmemiştir. Altı nolu alelin bu yüksek oranı KHAK'de D5S679'un önemli bir di nükleotid tekrar olduğunu ve Türk popülasyonunda KHAK ile birlikte giden spesifik bir alel bulundurduğunu göstermiştir. Aynı zamanda bu mikrosatellit, mikrosatellit instabilite ve LOH çalışmaları için uygun bir parametredir.